Algemene voorwaarden

 • Art. 1 – Definities
 • Art. 2 – Toepasselijkheid
 • Art. 3 – Aanbod
 • Art. 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • Art. 5 – Verplichtingen van de ondernemer
 • Art. 6 – Verantwoordelijkheid van de consument
 • Art. 7 – Onvoorziene complicaties
 • Art. 8 – (Op)levering
 • Art. 9 – Overschrijding leveringstermijn
 • Art. 10 – Retourzendingen
 • Art. 11 – De afrekening
 • Art. 12 – Garantie voor het geleverde
 • Art. 13 – Geschillenregeling

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die mogelijk ook handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer Betonnu.nl: de natuurlijke of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die beton levert, en indien overeengekomen verwerkt.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen levering van beton en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.

Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – Aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leverensoort beton en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 24 uur na ontvangst van het aanbod.
 3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.
 4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum en tijd waarop het beton zal worden geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van het bestelde beton en de benodigde bestelde materialen. De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten betonkosten door het noemen van een richtprijs.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De ondernemer voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de vooraf opgestelde levertijden zoals is overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding.
 4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op: – onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
ARTIKEL 6 – Verantwoordelijkheid van de consument
 1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren conform de vooraf aangeven aflevereisen.
 2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 3. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
 4. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.
ARTIKEL 7 – Onvoorziene complicaties
Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

ARTIKEL 8 – (Op)levering

 1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, wordt het beton bezorgd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen op deze datum geleverd.
 2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als geleverd beschouwd:
 3. Wanneer de consument het werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
 4. Bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
ARTIKEL 9 – Overschrijding leveringstermijn
Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de levering van materialen heeft de opdrachtgever het recht – zonder de ondernemer in gebreke te hoeven stellen – om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10 – Retourzendingen

In geval van overschot van het artikel kan deze worden geretourneerd. Hiervoor wordt door de ondernemer redelijkerwijs een meerprijs gerekend. De genoemde meerprijs is reeds voor de aankoop van het artikel benoemd en akkoord bevonden door de consument.

ARTIKEL 11 – De afrekening

 1. De afrekening geeft een duidelijke omschrijving van de te leveren materialen c.q. uit te voeren werkzaamheden, uitgesplitst naar het artikelsoort en de mogelijke extra benodigdheden.
 2. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de hoeveelheid van het artikel, het specifieke artikelsoort en de kosten daarvan.
 3. De betaling van de eindafrekening vind plaats middels de hiervoor beschikbare betaalmethode.
 4. De betaling geschied voor de aflevering van het artikel.
ARTIKEL 12 – Garantie voor het geleverde
De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden tekortkomingen aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 14 dagen zal worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend of het gebrek het gevolg is van het niet uitvoeren van een van de voorgeschreven voorwaarden.

ARTIKEL 13 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.